زمان پاسخگویی به سئوالات کنسولی
دوشنبه تا جمعه
ازساعت 15:30 الی 17:30
ساعات کار بخش کنسولی
دوشنبه تا جمعه
از ساعت 8:30 الی 13 - 15:30 الی 17:30- آدرس ایمیل: iranconsulate.bsb@mfa.gov.ir - شماره حساب: 9-403315- کد آژانس: 3-1606 بانک دو برازیل

گالری فیلم